Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis Internetowy www.restauracjasielanka.pl

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest przedsiębiorstwo FHU PEG Ewa Gutowska z siedzibą w 11-036 Gietrzwałd, Olsztyńska 38, NIP: 7221321752.

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. Korzystając z usług na stronie www.restauracjasielanka.pl, klient zgadza się na dobrowolne podanie danych nadawcy i odbiorcy niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane przez FHU PEG Ewa Gutowska z siedzibą w 11-036 Gietrzwałd, Olsztyńska 38, NIP: 7221321752 do:

a) Na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

– do realizacji zamówienia
– odpowiedzi na zapytania
– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu:
– marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta
– organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych
– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
– prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu
– marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych dotyczących np. przeglądanych podstron na stronie www.restauracjasielanka.pl
– analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania ze strony internetowej (np. z komputera, urządzeń mobilnych). Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może: (i) dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta lub (ii) zaproponować spersonalizowaną ofertę . W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące:
1) Ilości sprzedawanych towarów przez klienta oraz
2) korzystania z informacji dostarczanych drogą elektroniczną (np. strona internetowa).

Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.
– dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje zawarte w bazie danych Administratora.
– dane osobowe nadawcy podlegają szczególnej ochronie i nie są ujawniane osobom trzecim, w tym odbiorcy przesyłki. Administrator danych zapewnia środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową
utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
– dane osobowe nadawcy są wykorzystywane przede wszystkim do kontaktowania się z nim w ramach realizacji zamówienia. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres
obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących FHU PEG Ewa Gutowska
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych
lub rachunkowych)
– Kategoriami odbiorców danych są: partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmy hostingowe.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
c) poprzez informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Klientowi przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia danych osobowych przekazanych FHU PEG Ewa Gutowska. W szczególności klientowi przysługują prawa do:
1. a) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
b) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
c) żądania od Administratora usunięcia danych
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
e) przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
g) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia przepisów
h) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
i) uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

2. Prawa powyższe można zrealizować poprzez: – zgłoszenie takiej dyspozycji mailowo na adres biuro@restauracjasielanka.pl
– zgłoszenie takiej dyspozycji telefonicznie pod numerem +48 502 231 936
– zgłoszenie takiej dyspozycji korespondencją tradycyjną na adres: FHU PEG Ewa Gutowska z siedzibą w 11-036 Gietrzwałd, Olsztyńska 38, NIP: 7221321752.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.restauracjasielanka.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz
regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.